Ochrana osobných údajov

 

ANFEMATA, s.r.o., IČO: 36416797, so sídlom Terchová 1474, 013 06 Terchová, Slovensko ako prevádzkovateľ Penziónu pod Oblazom v Terchovej a web stránky zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

1. Účel spracovania osobných údajov

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Právne základy spracúvania osobných údajov je uvedený v článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Účel spracovania osobných údajov:

 • Vedenie účtovnej a mzdovej agendy,
 • Vybavovanie dotknutých práv osôb dotknutých podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • Poskytovanie zmluvných služieb – vystavovanie faktúr, vedenie knihy ubytovaných a zákonné povinnosti týkajúce sa štatistík a hlásení o pobyte cudzincov,
 • Vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov spoločnosti,
 • Marketingové účely – vernostný program, cielený marketing.

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu / číslo pasu /číslo iného dokladu totožnosti,
 • Kontaktné údaje: Adresa trvalého bydliska, Kontaktná adresa, Telefónne číslo, E-mailová adresa,
 • Zmluvné údaje,
 • Platobné informácie,
 • Údaje o vzájomnej korešpondencii a komunikácii.

3. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami:

 • Vaše údaje zdieľame s tretími stranami jedine v prípadoch, že to vyžaduje legislatíva, alebo že konajú v našom mene,
 • Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

4. Uchovávanie Vašich osobných údajov

Uchovávanie Vašich osobných údajov:

 • Vaše osobné údaje uchovávame len na dobu, dokedy sú potrebné na účely spracovania. Po uplynutí doby potrebnej na účely ich spracovania sú tieto údaje vymazané.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.

Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia)

c) Právo na výmaz - „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

5. Záverečné ustanovenia

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Spoločnosť ANFEMATA, s r.o., Terchová 1474, 013 06 Terchová,  IČO: 36416797- ako prevádzkovateľ zariadenia Penzión pod Oblazom, Terchoová 1474, 013 06 Terchová prehlasuje, že ako prevádzkovateľ informačného systému prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne.

V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE:

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte písomne alebo e-mailom na nasledovné kontaktné údaje: Penzión pod Oblazom, Terchová 1474, 013 06 Terchová, mailová adresa: office@podoblazom.sk