Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky ostatné služby poskytované prevádzkovateľom Penziónu pod Oblazom v Terchovej (ďalej len „PpO“), spoločnosťou ANFEMATA, s.r.o., IČO: 36416797, sídlo: Terchová 1474, 013 06 Terchová, Slovensko. 1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ penziónu ho žiada, aby nevyužíval služby PpO. Potvrdením rezervácie klient vyhlasuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s Ubytovacím poriadkom oboznámi, porozumel im a poskytuje s nimi  bezvýhradný súhlas. 1.3 Individuálne podmienky a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

2. Rezervácie, zmluvy a hotelové služby

2.1 Rezerváciu je možné vykonať prostredníctvom SMS, e-mailom, vyplnením rezervačného formulára na internetovej stránke penziónu www.podoblazom.sk a jej podstránkach, prostredníctvom zmluvných rezervačných portálov alebo osobne v prevádzke penziónu. 2.2 V prípade SMS a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár penzión zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient rezerváciu od hotela do 24 hodín písomne nepotvrdí, povinnosť prevádzkovateľa PpO poskytnúť objednanú službu klientovi zaniká. 2.3 Zmluva vzniká písomným „potvrdením rezervácie„ zo strany prevádzkovateľa PpO a má váhu zmluvy. Do okamihu písomného „potvrdenia rezervácie“ zo strany prevdzkovateľa PpO nie je rezervácia záväzná pre žiadnu zo zmluvných strán. Ústna dohoda alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy. Za písomné potvrdenie sa považuje akékoľvek potvrdenie formou SMS, e-mailom, prostredníctvom zmluvných rezervačných portálov alebo prostredníctvom rezervačného formulára na internetových stránkach www.podoblazom.sk. 2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok penziónu ako aj VOP penziónu a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP penziónu a v plnej miere s nimi súhlasí. 2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči penziónu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok penziónu. 2.6 Prevádzkovateľ PpO si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu typu objednanej izby. V takom prípade sa prevádzkovateľ bude snažiť o poskytnutie ubytovanie v izbe porovnateľného alebo vyššieho štandardu, ako bol typ objednanej izby.

3. Platobné podmienky a ceny

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom penziónu. Klient je povinný uhradiť faktúru za pobyt v plnej výške. Požadovaná suma musí byť pripísaná na účet príjemcu do dátumu splatnosti faktúry a doplatiť za pobyt, doplatiť obecné poplatky – miestnu daň z ubytovania a prípadné ďalšie služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa penzión s klientom nedohodol inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná v deň splatnosti uvedený na faktúre. 3.2 Aktuálne ceny penziónu za poskytované tovary a služby sú prístupné na recepcii PpO. 3.3 Prevádzkovateľ PpO, ako poskytovateľ služieb, má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke penziónu. Prevádzkovateľ PpO nie je oprávnený zmeniť ceny už zazmluvnených služieb. 3.4 V prípade, že platba za objednanú službu nebude uhradená v deň splatnosti, penzión má právo zrušiť rezerváciu, a tým aj odstúpiť od zmluvy. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet určený prevádzkovateľom PpO. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo prevádzkovateľa PpO uplatniť si storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č. 4 týchto VOP.

4. Storno podmienky (Podmienky zrušenia rezervácie)

4.1 Penzión je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých služieb v prípade, že hosť zruší rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti penzión prijíma iba písomnou formou. Penzión je oprávnený účtovať storno poplatok za zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie svojej rezervácie písomne neoznámi. Prevádzkovateľ PpO má právo účtovať storno poplatky podľa nasledovných pravidiel: TOP SEZÓNA (23.12. – 6.1. príslušného roka)
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 28 dní, pred nástupom na pobyt – 100 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní, ale menej ako 90 dní pred nástupom na pobyt – 50 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 90 dní pred nástupom na pobyt, ale menej ako 180 dní pred nástupom na pobyt – 25 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 180 dní pred nástupom na pobyt – bez storno poplatku;
HLAVNÁ SEZÓNA (obdobie Veľkej noci od štvrtku do pondelka, 1.7. – 31.8. príslušného roka)
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 14 dní, pred nástupom na pobyt – 100 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 14 dní, ale menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt – 50 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt, ale menej ako 60 dní pred nástupom na pobyt – 25 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 60 dní pred nástupom na pobyt – bez storno poplatku;
MIMOSEZÓNA (iné termíny ako TOP SEZÓNA a HLAVNÁ SEZÓNA)
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 5 dní, pred nástupom na pobyt – 100 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 5 dní, ale menej ako 10 dní pred nástupom na pobyt – 50 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 10 dní pred nástupom na pobyt, ale menej ako 20 dní pred nástupom na pobyt – 25 % z objednaných služieb,
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 20 dní pred nástupom na pobyt – bez storno poplatku.

5. Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia 5.1 Prevádzkovateľ PpO, spoločnosť ANFEMATA, s.r.o., IČO: 36416797 vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 5.2 Bližie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“ zverejnenom na internetovej stránke prevádzkovateľa PpO www.podoblazom.sk a v priestoroch PpO. 5.3 Otázky ohľadom ochrany osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom je možné zasielať zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov elektronicky na emailovú adresu: office@podoblazom.sk.

6. Reklamácie a riešenie sporov

6.1 Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na office@podoblazom.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. 6.2 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 7.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP. 7.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa PpO a v priestoroch penziónu. 7.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2023.     Andrej Židek, konateľ